Eoly Energy en ENGIE ontwikkelen groen windproject langs de E40 in Affligem

Affligem, 7 december 2022 – Eoly Energy en ENGIE plannen de bouw van 2 windturbines, langsheen de E40 in Affligem. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 6.200 gezinnen en leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Zo draagt dit bij aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly Energy en ENGIE willen de omwonenden zo goed mogelijk betrekken bij het project. Via CoGreen, de coöperatieve vennootschap van ENGIE, kunnen ze bovendien investeren in de windturbines.

Weloverwogen keuze van locatie

De twee windturbines worden ingeplant op landbouwgronden, respectievelijk langsheen Ten Bos en Zwarteberg, op een open akker parallel met de autosnelweg E40. De twee locaties hebben weinig bewoning in de directe omgeving en bevinden zich op ruime afstand van woongebied. De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt.

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd

De Vlarem-regelgeving heeft een toegestane hoeveelheidslagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly Energy en ENGIE investeren extra in hun turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw continu monitort en alle stilstanden logt. Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat aan de normen voldaan wordt, en kan de slagschaduw tot een minimum beperkt worden.

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ‘s nachts respecteren, dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving.

Samen de CO₂-uitstoot terugdringen met meer groene windenergie

De opgewekte groene stroom van de windturbines, die rechtstreeks op het openbaar net wordt geïnjecteerd, zal leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Dit is een stap in de goede richting voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, die in nauw overleg met de lokale gemeenschap wordt gezet.

De ontwikkelaars bieden bovendien de mogelijkheid aan de omwonenden om te participeren in het project, via de coöperatieve vennootschap van ENGIE, CoGreen.

Geïnteresseerde omwonenden kunnen met al hun vragen terecht op de projectwebsite of bij de experten van Eoly Energy en ENGIE.

Twee ontwikkelaars met één gemeenschappelijk klimaatdoel

Beide ontwikkelaars stellen voor dit windproject hun expertise en ervaring ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. Eoly Energy, een groene energieproducent met een sterke focus op waterstof, zonne- en windenergie, is onderdeel van Virya Energy. Eoly Energy baat als groene energieproducent in België op dit moment 21 windturbines op land uit. Op die manier wil Eoly Energy een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

ENGIE is een toonaangevende wereldwijde speler voor koolstofarme energie en diensten en tevens de grootste groene stroomproducent van België. Het huidige productiepark van ENGIE in ons land bestaat uit meer dan 200 windturbines, goed voor meer dan 500 MW aan onshore windenergie. Een capaciteit die ENGIE wil verdubbelen tegen 2030, tot 1000 MW.

Meer info: info@eoly-energy.com en renewableadministration@engie.com

Hyoffwind gaat in zee met John Cockerill en Besix voor de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge

15 februari 2022 – Het Belgisch consortium Hyoffwind heeft een overeenkomst getekend met John Cockerill en Besix voor het ontwerp en de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge. Deze overeenkomst betekent een nieuwe mijlpaal voor Hyoffwind, dat een belangrijke pioniersrol vervult in lijn met de Vlaamse, Belgische en Europese waterstofstrategie.

Een samenwerking tussen partners doorheen de hele energieketen

Het Hyoffwind project wordt ontwikkeld door een consortium met activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het consortium bestaat uit Virya Energy (productie en commercialisatie van hernieuwbare energie) en Fluxys (vervoer van groene molecules), en beoogt de ontwikkeling van een power-to-gas installatie die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

Groene waterstof is een cruciale bouwsteen voor een economie op basis van hernieuwbare energie, aangezien het kan worden gebruikt als grondstof voor industriële processen en voor een waaier aan mobiliteitstoepassingen. Hyoffwind zal daarnaast een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en het evenwicht van het energie-systeem, door een effectieve oplossing te bieden voor de toegenomen variabiliteit afkomstig van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Mijlpalen

Fluxys en Virya Energy hebben de krachten gebundeld in 2018 om de duurzaamheid van het energielandschap in België en Europa te versterken. In een eerste fase, zal het geplande project bestaan uit een installatie die 25MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, maar in tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100MW.

Volgend op de uitkomst van de haalbaarheidsstudie, die uitgevoerd werd met de steun van het Federale Energietransitiefonds, werd een aanbestedingsproces opgestart met verschillende partijen. Met de keuze voor John Cockerill en BESIX als technologie partner, en als partner voor het ontwerp en de realisatie, is een volgende belangrijke stap gezet door het consortium. De vergunningsaanvraag werd eind 2021 opgestart en het consortium verwacht een vergunning tegen midden 2022. De finale investeringsbeslissing, die ook onderhevig is aan de toekenning van subsidies door de Vlaamse Overheid in het kader van het relance-plan, zal worden genomen in de loop van 2022

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondersteunt het project sinds 2020, want het project past perfect binnen de Vlaamse waterstof strategie. Zo kende de Vlaamse Regering reeds in 2020 strategische ecologiesteun van 8 miljoen euro toe aan Hyoffwind. Bijkomend wordt door minister Crevits nog eens  in 23 miljoen euro voorzien binnen het Vlaamse relanceplan via de Europese IPCEI-oproep, waarvan nu de eerste reeks projecten moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Vlaams minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Hyoffwind is een van de projecten die Vlaanderen heeft ingediend in de Europese IPCEI-oproep in verband met waterstof. We hebben de ambitie om  koploper  te worden in duurzame waterstof, het is dan ook positief dat het consortium de volgende stappen heeft gezet voor een eerste productie-eenheid voor groene waterstof in de haven van Zeebrugge. Het zorgt niet enkel voor de productie van duurzame waterstof, maar zo kunnen de bedrijven ook kennis en expertise opbouwen rond deze duurzame technologie, kennis die we dan later ook kunnen exporteren naar andere landen. Met de Vlaamse overheid ondersteunen we dan ook graag dit pioniersproject.”

Naar een waterstof economie in België en Europa

Dit pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstof-infrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstof strategie door een eerste stap te zetten richting de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

Paul Tummers, CEO van Virya Energy: “Met Hyoffwind gaan we de volgende fase in van de overgang naar doelmatigere bronnen van groene energie door de start van een bevoorradingsketen voor groen waterstof mogelijk te maken. De beschikbaarheid van schoon waterstof zal sectoren als vervoer en logistiek koolstofvrijer maken. Door de partnerschappen met John Cockerill en BESIX beschikken we over de volledige kennis en ervaring om een van de eerste belangrijke bouwstenen te worden ter ondersteuning van de Europese waterstofstrategie. Bij Virya Energy zien we de ontwikkeling van groen waterstof als een cruciaal element in de richting van een dienstenaanbod voor groene energie van begin tot einde.”

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “Als infrastructuurbedrijf geven we vorm aan het toekomstige energiesysteem door onder andere groen waterstof, een koolstofneutrale energiedrager, te vervoeren in ons vervoersnet. We willen een actieve speler zijn van de energietransitie in België met als doel van ons land een invoer- en transithub te maken in een pan-Europese waterstofbackbone. Samen met onze partners zijn we ervan overtuigd dat het project Hyoffwind hiertoe een aanzienlijke bijdrage kan leveren, want het heeft het potentieel om een waterstofeconomie in ons land te helpen in gang te zetten.”

Jean-Luc Maurange, CEO van John Cockerill: “Met onze partner BESIX zijn we vereerd dat Virya Energy en Fluxys ons hebben geselecteerd voor dit historische pioniersproject voor groen waterstof. Als ‘s werelds toonaangevende ontwerper en fabrikant van alkalische elektrolytische cellen met een hoge capaciteit zet John Cockerill zich helemaal in voor de energietransitie. Met ons snelgroeiende team van waterstofexperts in België en Frankrijk streven we ernaar continu innovatieve technologische oplossingen te ontwikkelen. Dit project beantwoordt echt aan de behoeften van onze tijd. Het is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen klimaatverandering.”

Pierre Sironval, adjunct CEO van BESIX-groep: “Hyoffwind is een toonaangevend project voor groen waterstof in Europa. Hieraan verleent BESIX enerzijds de elektromechanische expertise van zijn dochteronderneming BESIX Environment voor het ontwerp, de uitvoering en de indienststelling van de installatie en anderzijds onze capaciteiten voor de bouw van complexe industrieprojecten. Zoals de samenwerking van onze bouwteams de afgelopen maanden heeft aangetoond, is de multidisciplinaire expertise van BESIX uitgebreid betrokken bij de creatie, samen met John Cockerill en Hyoffwind, van de oplossingen die van dit project een succes en een voorbeeld voor de decarbonisering van onze economieën zullen maken.

Hyoffwind hydrogen plant

Over Hyoffwind

Hyoffwind is een project met als doel een productie-installatie voor groen waterstof op industriële schaal van 25 MW te bouwen en te exploiteren in Zeebrugge. De partnerschap van Fluxys en Virya Energy dateert van de in 2018 gestarte haalbaarheidsstudie. Met de installatie voor groen waterstof kunnen verschillende toepassingen koolstofvrijer worden gemaakt door het bieden van een schone brandstof, een duurzame grondstof voor industrie en eenenergieopslagoplossing die zijn geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen.
De installatie, die kan worden opgeschaald tot 100 MW in een later stadium, kan een sleutelonderdeel worden van een snel opkomend productie- en distributienet voor waterstof ter ondersteuning van zowel de Belgische als de Europese
waterstofstrategieën.

Over Virya Energy

Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen. De Colruyt-groep en haar meerderheidsaandeelhouder Korys hebben Virya Energy eind 2019 opgericht. Vandaag bezit Virya Energy 100% aandelen in
Parkwind, Eurowatt, Eoly Energy en Sanchore.  Virya Energy zal
capaciteiten voor de opwekking van hernieuwbare energie verder ontwikkelen en diensten verlenen over de hele waardeketen van oplossingen van duurzame energie, waaronder opslag. Virya Energy en zijn dochterondernemingen zijn gevestigd in België, zijn eigenaar en beheerder van 1 GW aan wereldwijde productie capaciteit voor groene energie en zijn actief in meerdere initiatieven voor groen waterstof.

Over Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke energie-infrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.300 personeelsleden
actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Met zijn verbonden ondernemingen over heel de wereld exploiteert Fluxys 12.000 kilometer leidingen en terminals voor vloeibaar aardgas met een gezamenlijke jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 29 miljard kubieke meter. Een van de
dochterondernemingen van Fluxys is Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext), de eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas in België. Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise

engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Over John Cockerill

John Cockeril  is een wereldwijde speler in de energietransitie. Met meer dan 200 jaar ervaring in energie en industrie ontwikkelt het innovatieve technologische oplossingen die bijdragen tot de decarbonisering van menselijke activiteiten, of het nu gaat om
de ontwikkeling van nieuwe elektriciteitsopwekkingscapaciteit uit hernieuwbare
energiebronnen, de opslag van groene stroom of de verbetering van de
energie-efficiëntie van bestaande elektriciteitscentrales en industrieel
materieel. Het past zijn technologieën en expertise aan –
warmterecuperatieketels voor stoom- en gascentrales, productie-, opslag- en
distributie-eenheden voor groen waterstof, collectors voor geconcentreerde
zonne-energiecentrales, geïntegreerde productie-, opslag- en beheereenheden
voor groene stroom, industriële ketels, onderhoud van windturbines en
waterkrachtinstallaties, nucleaire afsluiters en automatisering van industriële
processen – aan de specifieke behoeften van zijn energie- en industrieklanten.
Zo levert John Cockerill zijn technologische bijdrage tot de strijd tegen
klimaatverandering.

Over BESIX

BESIX is een toonaangevende Belgische groep die is gevestigd in Brussel
en actief is in 25 landen en op 5 continenten in bouw, vastgoedontwikkeling en
concessies. Het is actief sinds 1909 en tot zijn iconische verwezenlijkingen
behoort de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld. Dankzij het
ingenieursdepartement van de groep kan BESIX complexe en unieke projecten
uitvoeren, meer bepaald op vlak van technische en ecologische aspecten.

De dochteronderneming
BESIX Environment is gespecialiseerd in elektromechanica en het ontwerp, de
techniek, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van geavanceerde
milieu-installaties, waaronder waterbehandeling en -hergebruik, afvalverwerking
en duurzame energie.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Virya Energy

Vedran Horvat

+32 (0)471 63 82 01

Vedran.Horvat@virya-energy.com

 

Fluxys

Laurent Remy

+32 (0)2 282 7450

Laurent.Remy@fluxys.com

 

John Cockerill

Caroline Crevecoeur

+32 (0)475 30 20 09

caroline.crevecoeur@johncockerill.com

BESIX
+32 (0)2 402 62 11

communication@besix.com