Als coöperant (*) kan je een verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van je aandelen indienen bij de vennootschap. De wet schrijft voor dat dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar) indien je datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Om een verzoek tot uittreding te doen aan de raad van bestuur, dien je een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar de maatschappelijke zetel van Eoly Coöperatie (Edingensesteenweg 196, 1500 Halle).

(*) De wet van 29 april 2001 ‘Tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over Minderjarigen’ bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarige kinderen wensen te verkopen, voorafgaand over een machtiging van de Vrederechter moeten beschikken. De coöperatieve aandelen op naam van een minderjarige zijn roerende goederen die onder deze regeling vallen. Indien de aandelen op naam van een minderjarige staan kan er enkel uitgetreden worden mits machtiging van de Vrederechter.

Een machtiging kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige. Bij het indienen van het verzoekschrift zal €27 rolrecht moeten betaald worden.

De Vrederechter zal de machtiging verlenen indien hij/zij oordeelt dat het verzoek in het belang is van de minderjarige. Vandaar dat de ouder(s) in het verzoekschrift tot machtiging de reden(en) moet opnemen waarom men de roerende goederen van de minderjarige wenst te verkopen. Er moet tevens aangetoond worden dat de verkoop in het belang is van de minderjarige.