Mag je overal windturbines plaatsen?

Neen. De Vlaamse overheid bepaalt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen randvoorwaarden voor alle ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven, dus ook voor windparken. Deze regels zijn niet bindend maar voor de vergunning moeten ontwikkelaars voldoen aan de normen en regels vastgelegd in het Vlarem (Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) en een Vlaamse omzendbrief. Het ruimtelijk beleidskader van Wallonië kan je hier raadplegen.

Zorgen windturbines voor geluidsoverlast?

De sterkte van het geluid hangt af van het achtergrondgeluid en de windsnelheid. Vandaag de dag zijn windturbines heel wat stiller dan vroeger. Algemeen wordt aangenomen dat op een afstand van 250 tot 300 m er vrijwel geen geluidshinder meer is. Tijdens de opmaak van de vergunning wordt het te verwachten geluidsniveau altijd berekend. In Vlaanderen moet elk project de regionale geluidsnormen respecteren. In Wallonië bestaan er afstandsregels. Heb je vragen over de geluidsimpact op je eigen woning? Neem contact op met ons via info@eoly-energy.com.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Met windenergie kies je voor propere, hernieuwbare energie. Dat betekent minder fossiele brandstoffen en dus ook minder vervuilende ontginningspraktijken en luchtverontreiniging. Omdat we de energie lokaal opwekken, maken we ons bovendien onafhankelijk van buitenlandse energiereuzen. De winst blijft hier. En er komen groene jobs bij. Dat alles maakt het een interessante, veilige investering. Meer weten?

Heeft het geluid van windturbines een effect op de gezondheid?

Naar de gezondheidseffecten van geluid is veel onderzoek gedaan. Geen van deze studies toont aan dat het geluid vermoeidheid of een hoge bloeddruk veroorzaakt. Sommige mensen ervaren windturbines wel als hinderlijk. Maar de manier waarop een project tot stand is gekomen, heeft waarschijnlijk een invloed op de geluidsbeleving van de omwonenden. Meer weten?

Hebben windturbines een impact op vogels en vleermuizen?

Jarenlange observaties in Denemarken tonen aan dat er ongeveer zes vogels per jaar per windturbine worden gedood. Ter vergelijking, in België worden 1,5 miljoen vogels gedood door de jacht en twee miljoen door het verkeer. Maar we doen alles wat we kunnen om mogelijke aanvaringen te vermijden. We mijden belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden van vogels en vleermuizen bij de locatiekeuze. Zijn er toch onverwachts meer aanvaringen? Dan planten we bomen aan die de vogels rond de windparken leiden.

Tasten windturbines het landschap aan?

Windturbines worden zoveel mogelijk ingeplant op locaties met veel activiteit zoals industriegebieden, havens, autosnelwegen, enz. om de impact op het landschap te minimaliseren. Maar een windturbine vangt natuurlijk meer wind in een open gebied. Om de visuele impact te beperken, worden de windturbines daar gegroepeerd. Wanneer we windturbines plaatsen in meer bewoonde gebieden, gaan we in gesprek met de omwonenden en het stadsbestuur om groene initiatieven in de buurt te steunen.

De verlichting van windturbines heeft natuurlijk ook een impact op het landschap. Die is vaak essentieel omdat ze het vliegverkeer waarschuwt en zo de omwonenden veilig houdt. De overheid beslist of de knipperlichten nodig zijn.

Zorgen windturbines voor veel slagschaduw?

Op zonnige dagen werpen de draaiende wieken van een windturbine een bewegende schaduw, de ‘slagschaduw’. Eoly volgt de regelgeving hiervoor nauwgezet op. We brengen vooraf alle woningen in kaart met mogelijke slagschaduw. Vanaf de inwerkingtreding van een turbine wordt de effectieve slagschaduw per woning geregistreerd, tot op de seconde nauwkeurig. In Vlaanderen mag er nooit meer dan 8 uur slagschaduw per jaar zijn en nooit meer dan een half uur per dag. In Wallonië mag ligt het maximum op 30 uur per jaar en een half uur per dag.

Heeft een windturbine in je buurt een impact op de waarde van je huis?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een windturbine de waarde van een eigendom in de omgeving verlaagt. Omwonenden zijn doorgaans vooral ongerust voor waardevermindering in de ontwikkelingsfase, voor de plaatsing van een windturbine. Na de plaatsing, kan men vaststellen dat de waarde van de eigendom niet afneemt.

Waarom geen windturbines op zee?

Dat is een prima idee. Alleen vraagt windenergie op zee forse investeringen in het netwerk om de stroom te vervoeren. Ook de onderzeese funderingen drijven de prijs op. Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst moeten we inzetten op beiden. Het is een en-en-verhaal. En daarom wordt Eoly Energy samen met Parkwind gebundeld onder de holding Virya Energy. Eoly Energy levert onshore windenergie en Parkwind offshore windenergie.

Waarom zijn windturbines zo hoog?

Hoe hoger ze reiken, hoe meer wind ze vangen. Een typische hoge windturbine (3MW) produceert gemakkelijk 6000 MWh elektriciteit per jaar, goed voor het elektriciteitsverbruik van bijna 2000 gezinnen. Een middelgrote (100 kW) produceert maar 179 MWh wat genoeg stroom levert voor 60 gezinnen. Je hebt dus 33 middelgrote turbines nodig om dezelfde energie op te wekken. En die nemen weer meer plaats in beslag. De energie-opbrengst wordt altijd afgewogen tegen de benodigde ruimte. Vergeleken met zonnepanelen is het verschil nog groter. Om de elektriciteitsproductie van een grote windmolen te evenaren, heb je 100 voetbalvelden vol zonnepanelen nodig. Windmolens nemen dus relatief weinig ruimte in voor dezelfde energieproductie.