FAQ

Vragen over windenergie, waterstof of Eoly Coöperatie? 
Misschien vind je hieronder je antwoord terug.  

Hoe denkt de bevolking over windenergie?

Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de bevolking (meer dan 80%) geen probleem heeft met windenergie. Maar veel hangt af van hoe het project tot stand komt. Worden de mensen uit de buurt betrokken? Is er voldoende informatie? Eoly Energy zet altijd een open en transparante communicatie voorop. Heb je vragen over een project in jouw buurt? Stuur ze naar info@eoly.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Kost een windturbine meer energie om te maken dan hij produceert?

Na 3 tot 8 maanden hebben windturbines op land zoveel energie opgewekt als nodig was voor productie, installatie en recycling. Dat is peanuts vergeleken met de 30 jaar elektriciteit die de turbines opwekken. Hun vermogen neemt ook toe en ze compenseren die energie steeds sneller.

Zijn windturbines veilig? (Ijsvorming)

Elke windturbine is uitgerust met een ijsdetectiesysteem. Van zodra ijsvorming mogelijk is, worden de windturbines automatisch stopgezet. Verbeteren de weersomstandigheden, dan zal een medewerker eerst ter plaatse controleren of er ijs aan de wieken hangt. Zo kunnen we ijsval en ijsworp vermijden.

Wordt windenergie overgesubsidieerd?

Bijna alle vormen van energieproductie worden gesubsidieerd. Windenergie is daar geen uitzondering. Het is een relatief jonge technologie, in volle ontwikkeling. Er worden steeds efficiëntere windturbines gebouwd. Om kansen te creëren voor nieuwe, duurzame manieren van energieopwekking in een overwegend fossiele elektriciteitsmarkt hebben overheden van zowat alle landen een steunregeling. Naarmate de technologie rendabeler wordt, worden de overheidssubsidies afgebouwd.

Is windenergie de meest groene hernieuwbare energie?

Ja. En wel om drie redenen.Eén, de windturbine verdient de energie die nodig is om de turbine te maken, vervoeren, installeren en uiteindelijk recycleren terug in enkele maanden. Daarna is alle geproduceerde stroom emissievrij. De windturbine levert dan nog een 30-tal jaar groene stroom.Twee, alle onderdelen van een windturbine zijn recyclebaar. Er is dus weinig tot geen afval. De wieken die meestal uit glasvezel bestaan, kunnen wel enkel gerecycleerd worden voor laagwaardige toepassingen zoals paaltjes of hulpstof in beton.Drie, er kan bijna geen enkel andere energietechnologie tippen aan de CO2-uitstoot (per opgewekte kilowattuur) van windturbines. Zonne-energie, waterkracht, kernenergie en biomassa stoten allemaal meer broeikasgassen uit. Fossiele alternatieven scoren daar nog een pak slechter op.

Waarom zijn windturbines zo hoog?

Hoe hoger ze reiken, hoe meer wind ze vangen. Een typische hoge windturbine (3MW) produceert gemakkelijk 6000 MWh elektriciteit per jaar, goed voor het elektriciteitsverbruik van bijna 2000 gezinnen. Een middelgrote (100 kW) produceert maar 179 MWh wat genoeg stroom levert voor 60 gezinnen. Je hebt dus 33 middelgrote turbines nodig om dezelfde energie op te wekken. En die nemen weer meer plaats in beslag. De energie-opbrengst wordt altijd afgewogen tegen de benodigde ruimte. Vergeleken met zonnepanelen is het verschil nog groter. Om de elektriciteitsproductie van een grote windmolen te evenaren, heb je 100 voetbalvelden vol zonnepanelen nodig. Windmolens nemen dus relatief weinig ruimte in voor dezelfde energieproductie.

Waarom geen windturbines op zee?

Dat is een prima idee. Alleen vraagt windenergie op zee forse investeringen in het netwerk om de stroom te vervoeren. Ook de onderzeese funderingen drijven de prijs op. Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst moeten we inzetten op beiden. Het is een en-en-verhaal. En daarom wordt Eoly Energy samen met Parkwind gebundeld onder de holding Virya Energy. Eoly Energy levert onshore windenergie en Parkwind offshore windenergie.

Heeft een windturbine in je buurt een impact op de waarde van je huis?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een windturbine de waarde van een eigendom in de omgeving verlaagt. Omwonenden zijn doorgaans vooral ongerust voor waardevermindering in de ontwikkelingsfase, voor de plaatsing van een windturbine. Na de plaatsing, kan men vaststellen dat de waarde van de eigendom niet afneemt.

Heeft het geluid van windturbines een effect op de gezondheid?

Naar de gezondheidseffecten van geluid is veel onderzoek gedaan. Geen van deze studies toont aan dat het geluid vermoeidheid of een hoge bloeddruk veroorzaakt. Sommige mensen ervaren windturbines wel als hinderlijk. Maar de manier waarop een project tot stand is gekomen, heeft waarschijnlijk een invloed op de geluidsbeleving van de omwonenden. Meer weten?

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Met windenergie kies je voor propere, hernieuwbare energie. Dat betekent minder fossiele brandstoffen en dus ook minder vervuilende ontginningspraktijken en luchtverontreiniging. Omdat we de energie lokaal opwekken, maken we ons bovendien onafhankelijk van buitenlandse energiereuzen. De winst blijft hier. En er komen groene jobs bij. Dat alles maakt het een interessante, veilige investering. Meer weten?

Mag je overal windturbines plaatsen?

Neen. De Vlaamse overheid bepaalt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen randvoorwaarden voor alle ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven, dus ook voor windparken. Deze regels zijn niet bindend maar voor de vergunning moeten ontwikkelaars voldoen aan de normen en regels vastgelegd in het Vlarem (Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) en een Vlaamse omzendbrief. Het ruimtelijk beleidskader van Wallonië kan je hier raadplegen.

Zorgen windturbines voor veel slagschaduw?

Op zonnige dagen werpen de draaiende wieken van een windturbine een bewegende schaduw, de ‘slagschaduw’. Eoly volgt de regelgeving hiervoor nauwgezet op. We brengen vooraf alle woningen in kaart met mogelijke slagschaduw. Vanaf de inwerkingtreding van een turbine wordt de effectieve slagschaduw per woning geregistreerd, tot op de seconde nauwkeurig. In Vlaanderen mag er nooit meer dan 8 uur slagschaduw per jaar zijn en nooit meer dan een half uur per dag. In Wallonië mag ligt het maximum op 30 uur per jaar en een half uur per dag.

Tasten windturbines het landschap aan?

Windturbines worden zoveel mogelijk ingeplant op locaties met veel activiteit zoals industriegebieden, havens, autosnelwegen, enz. om de impact op het landschap te minimaliseren. Maar een windturbine vangt natuurlijk meer wind in een open gebied. Om de visuele impact te beperken, worden de windturbines daar gegroepeerd. Wanneer we windturbines plaatsen in meer bewoonde gebieden, gaan we in gesprek met de omwonenden en het stadsbestuur om groene initiatieven in de buurt te steunen.De verlichting van windturbines heeft natuurlijk ook een impact op het landschap. Die is vaak essentieel omdat ze het vliegverkeer waarschuwt en zo de omwonenden veilig houdt. De overheid beslist of de knipperlichten nodig zijn.

Hebben windturbines een impact op vogels en vleermuizen?

Jarenlange observaties in Denemarken tonen aan dat er ongeveer zes vogels per jaar per windturbine worden gedood. Ter vergelijking, in België worden 1,5 miljoen vogels gedood door de jacht en twee miljoen door het verkeer. Maar we doen alles wat we kunnen om mogelijke aanvaringen te vermijden. We mijden belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden van vogels en vleermuizen bij de locatiekeuze. Zijn er toch onverwachts meer aanvaringen? Dan planten we bomen aan die de vogels rond de windparken leiden.

Zorgen windturbines voor geluidsoverlast?

De sterkte van het geluid hangt af van het achtergrondgeluid en de windsnelheid. Vandaag de dag zijn windturbines heel wat stiller dan vroeger. Algemeen wordt aangenomen dat op een afstand van 250 tot 300 m er vrijwel geen geluidshinder meer is. Tijdens de opmaak van de vergunning wordt het te verwachten geluidsniveau altijd berekend. In Vlaanderen moet elk project de regionale geluidsnormen respecteren. In Wallonië bestaan er afstandsregels. Heb je vragen over de geluidsimpact op je eigen woning? Neem contact op met ons via info@eoly-energy.com.

Wie kan aandelen kopen van de coöperatie?

Zowel particulieren als rechtspersonen kunnen aandelen kopen.

Kan ik op elk moment aandelen kopen?

Neen. Er wordt alleen kapitaal opgehaald wanneer we beschikken over de definitieve vergunningen voor een nieuw windproject. Op deze manier ben je als coöperant zeker dat je geld geïnvesteerd wordt.

Krijgen omwonenden van een windproject voorrang om aandelen te kopen?

Ja. Een kapitaalophaling verloopt in 2 fasen. Eerst kunnen omwonenden (op basis van postcode) tijdens een voorrangsperiode aandelen kopen. Na deze voorrangsperiode kunnen overige geïnteresseerden mee investeren tot wanneer het volledige kapitaal is opgehaald.

Hoeveel kost een aandeel?

De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 250. Daarnaast zal jaarlijks een uitgiftepremie berekend worden. Dit gebeurt op basis van het eigen vermogen van Eoly Coöperatie. De precieze waarde van de uitgiftepremie wordt per kapitaalophaling bekendgemaakt.Wanneer je aandelen van de coöperatie koopt, betaal je dus de nominale waarde van je aandelen plus de uitgiftepremie. De instapkost staat zo in verhouding met de waarde van de coöperatie. Stel dat je later uit de coöperatie wil stappen, dan doe je dat aan de waarde van je aandelen op dat ogenblik.

Hoeveel aandelen kan ik kopen?

Je kan als coöperant tot 20 aandelen aankopen.

Kunnen meerdere gezinsleden aandelen kopen?

Ja, dat kan. Je kan tot 20 aandelen per gezinslid aankopen, zelfs voor je minderjarige kinderen.

Is er garantie op een dividend?

Eoly Coöperatie biedt geen garantie op een minimumdividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.

Wie beslist over de uitkering van het dividend?

Op de jaarlijkse algemene vergadering keuren de coöperanten de voorgestelde jaarrekening goed. Ook stemmen ze over het al dan niet uit te keren dividend en de hoogte ervan.Voor een dividend kan worden toegekend, moet een percentage van de winst worden besteed aan de wettelijke reserve.

Ik ben al coöperant. Kan ik aandelen kopen van meerdere projecten?

Ja, dat kan. Indien je het wettelijk vastgelegde aantal van 20 aandelen per coöperant nog niet hebt bereikt, kan je vrij intekenen op één of meer projecten.

Welk zeggenschap heb ik al coöperant?

Elke coöperant heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit, medezeggenschap op de jaarlijkse algemene vergadering. De coöperant kan onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie.

Kan ik stroom kopen van de windturbines van de coöperatie?

DATS24 zorgt voor de levering van stroom. Meer informatie hierover vind je op DATS24.

Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande coöperant of een derde partij?

Ja, dat is mogelijk. Download hier de procedure hoe je je aandelen kan overdragen. In het geval van overlijden hebben de erfgenamen de keuze om de aandelen over te nemen of om de waarde van de aandelen te laten uitbetalen.

Worden minderjarige coöperanten belast op uitgekeerd dividend?

De ouders hebben het wettelijk genot van de roerende inkomsten van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen dienen de ouders de dividenden dus mee op te nemen in hun eigen belastingaangifte. Elke ouder zal dan de helft van het dividend van elk minderjarig kind bij zijn eigen dividend moeten voegen. Indien één van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het te ontvangen dividend moeten toevoegen aan de belastingaangifte.

Beschikken rechtspersonen over dezelfde vrijstelling als particuliere coöperanten?

Nee, voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Eoly Coöperatie doet, net als bij de particuliere coöperant, aangifte en keert het bedrag – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uit. De afgehouden roerende voorheffing wordt doorgestort naar de staat en kan achteraf niet meer gerecupereerd worden.

Zijn mijn aandelen onderworpen aan de effectentaks?

Coöperatieve aandelen zijn niet onderworpen aan de effectentaks. Aandelen in coöperatieve vennootschappen zijn op naam en dien je dus niet mee te nemen in de berekening mocht je ook over een effectenrekening beschikken.

Hoe kan ik uit de coöperatie uitstappen?

Als coöperant (*) kan je een verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van je aandelen indienen bij de vennootschap. De wet schrijft voor dat dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar) indien je datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.Om een verzoek tot uittreding te doen aan de raad van bestuur, dien je een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar de maatschappelijke zetel van Eoly Coöperatie (Villalaan 96, 1500 Halle).(*) De wet van 29 april 2001 ‘Tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over Minderjarigen’ bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarige kinderen wensen te verkopen, voorafgaand over een machtiging van de Vrederechter moeten beschikken. De coöperatieve aandelen op naam van een minderjarige zijn roerende goederen die onder deze regeling vallen. Indien de aandelen op naam van een minderjarige staan kan er enkel uitgetreden worden mits machtiging van de Vrederechter.Een machtiging kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige. Bij het indienen van het verzoekschrift zal €27 rolrecht moeten betaald worden.De Vrederechter zal de machtiging verlenen indien hij/zij oordeelt dat het verzoek in het belang is van de minderjarige. Vandaar dat de ouder(s) in het verzoekschrift tot machtiging de reden(en) moet opnemen waarom men de roerende goederen van de minderjarige wenst te verkopen. Er moet tevens aangetoond worden dat de verkoop in het belang is van de minderjarige.

Betaal ik als particuliere coöperant roerende voorheffing op een uitgekeerd dividend?

Tot eind 2017 waren dividenden van coöperatieve aandelen vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €190 per jaar en per belastingplichtige.Als coöperant ben je in het inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing op een eerst schijf aan dividend tot €640 (som van dividend op aandelen van Belgische en buitenlandse bedrijven). Deze vrijstelling wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat Eoly Coöperatie aangifte doet en het bedrag – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uitkeert. De afgehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via aangifte in de personenbelasting op voorwaarde dat het maximumbedrag van €640 niet werd overschreden.Vanaf het inkomstenjaar 2019 zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar €800.

Ik kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering. Kan ik iemand een volmacht verlenen?

Ja, op voorwaarde dat de persoon aan wie je een volmacht verleent ook coöperant is van Eoly Coöperatie. Daarnaast mag de volmachthouder maar één andere coöperant vertegenwoordigen. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier - ingevuld en gehandtekend - afgegeven te worden.

Hebben minderjarige coöperanten stemrecht?

Minderjarige coöperanten beschikken niet rechtstreeks over stemrecht maar kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige coöperanten - ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn/haar kinderen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.