Hebben minderjarige coöperanten stemrecht?

Minderjarige coöperanten beschikken niet rechtstreeks over stemrecht maar kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige coöperanten – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn/haar kinderen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.

Zijn mijn aandelen onderworpen aan de effectentaks?

Coöperatieve aandelen zijn niet onderworpen aan de effectentaks. Aandelen in coöperatieve vennootschappen zijn op naam en dien je dus niet mee te nemen in de berekening mocht je ook over een effectenrekening beschikken.

Beschikken rechtspersonen over dezelfde vrijstelling als particuliere coöperanten?

Nee, voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Eoly Coöperatie doet, net als bij de particuliere coöperant, aangifte en keert het bedrag – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uit. De afgehouden roerende voorheffing wordt doorgestort naar de staat en kan achteraf niet meer gerecupereerd worden.

Worden minderjarige coöperanten belast op uitgekeerd dividend?

De ouders hebben het wettelijk genot van de roerende inkomsten van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen dienen de ouders de dividenden dus mee op te nemen in hun eigen belastingaangifte. Elke ouder zal dan de helft van het dividend van elk minderjarig kind bij zijn eigen dividend moeten voegen. Indien één van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het te ontvangen dividend moeten toevoegen aan de belastingaangifte.

Betaal ik als particuliere coöperant roerende voorheffing op een uitgekeerd dividend?

Tot eind 2017 waren dividenden van coöperatieve aandelen vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €190 per jaar en per belastingplichtige.

Als coöperant ben je in het inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing op een eerst schijf aan dividend tot €640 (som van dividend op aandelen van Belgische en buitenlandse bedrijven). Deze vrijstelling wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat Eoly Coöperatie aangifte doet en het bedrag – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uitkeert. De afgehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via aangifte in de personenbelasting op voorwaarde dat het maximumbedrag van €640 niet werd overschreden.

Vanaf het inkomstenjaar 2019 zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar €800.

Hoe kan ik uit de coöperatie uitstappen?

Als coöperant (*) kan je een verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van je aandelen indienen bij de vennootschap. De wet schrijft voor dat dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar) indien je datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Om een verzoek tot uittreding te doen aan de raad van bestuur, dien je een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar de maatschappelijke zetel van Eoly Coöperatie (Edingensesteenweg 196, 1500 Halle).

(*) De wet van 29 april 2001 ‘Tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over Minderjarigen’ bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarige kinderen wensen te verkopen, voorafgaand over een machtiging van de Vrederechter moeten beschikken. De coöperatieve aandelen op naam van een minderjarige zijn roerende goederen die onder deze regeling vallen. Indien de aandelen op naam van een minderjarige staan kan er enkel uitgetreden worden mits machtiging van de Vrederechter.

Een machtiging kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige. Bij het indienen van het verzoekschrift zal €27 rolrecht moeten betaald worden.

De Vrederechter zal de machtiging verlenen indien hij/zij oordeelt dat het verzoek in het belang is van de minderjarige. Vandaar dat de ouder(s) in het verzoekschrift tot machtiging de reden(en) moet opnemen waarom men de roerende goederen van de minderjarige wenst te verkopen. Er moet tevens aangetoond worden dat de verkoop in het belang is van de minderjarige.

Welk zeggenschap heb ik al coöperant?

Elke coöperant heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit, medezeggenschap op de jaarlijkse algemene vergadering. De coöperant kan onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie.