Eoly Energy en ENGIE ontwikkelen groen windproject langs de E40 in Affligem

Affligem, 7 december 2022 – Eoly Energy en ENGIE plannen de bouw van 2 windturbines, langsheen de E40 in Affligem. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 6.200 gezinnen en leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Zo draagt dit bij aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly Energy en ENGIE willen de omwonenden zo goed mogelijk betrekken bij het project. Via CoGreen, de coöperatieve vennootschap van ENGIE, kunnen ze bovendien investeren in de windturbines.

Weloverwogen keuze van locatie

De twee windturbines worden ingeplant op landbouwgronden, respectievelijk langsheen Ten Bos en Zwarteberg, op een open akker parallel met de autosnelweg E40. De twee locaties hebben weinig bewoning in de directe omgeving en bevinden zich op ruime afstand van woongebied. De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt.

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd

De Vlarem-regelgeving heeft een toegestane hoeveelheidslagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly Energy en ENGIE investeren extra in hun turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw continu monitort en alle stilstanden logt. Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat aan de normen voldaan wordt, en kan de slagschaduw tot een minimum beperkt worden.

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ‘s nachts respecteren, dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving.

Samen de CO₂-uitstoot terugdringen met meer groene windenergie

De opgewekte groene stroom van de windturbines, die rechtstreeks op het openbaar net wordt geïnjecteerd, zal leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Dit is een stap in de goede richting voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, die in nauw overleg met de lokale gemeenschap wordt gezet.

De ontwikkelaars bieden bovendien de mogelijkheid aan de omwonenden om te participeren in het project, via de coöperatieve vennootschap van ENGIE, CoGreen.

Geïnteresseerde omwonenden kunnen met al hun vragen terecht op de projectwebsite of bij de experten van Eoly Energy en ENGIE.

Twee ontwikkelaars met één gemeenschappelijk klimaatdoel

Beide ontwikkelaars stellen voor dit windproject hun expertise en ervaring ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. Eoly Energy, een groene energieproducent met een sterke focus op waterstof, zonne- en windenergie, is onderdeel van Virya Energy. Eoly Energy baat als groene energieproducent in België op dit moment 21 windturbines op land uit. Op die manier wil Eoly Energy een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

ENGIE is een toonaangevende wereldwijde speler voor koolstofarme energie en diensten en tevens de grootste groene stroomproducent van België. Het huidige productiepark van ENGIE in ons land bestaat uit meer dan 200 windturbines, goed voor meer dan 500 MW aan onshore windenergie. Een capaciteit die ENGIE wil verdubbelen tegen 2030, tot 1000 MW.

Meer info: info@eoly-energy.com en renewableadministration@engie.com

Eoly Energy en het Centre for Renewable Energy Sources and Saving hebben een MOU ondertekend tijdens het staatsbezoek aan de Helleense Republiek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

Tijdens het staatsbezoek aan de Helleense Republiek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen is op 3 mei 2022 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen Eoly Energy en het Centrum voor Hernieuwbare Energiebronnen en -Besparing (CRES).De overeenkomst werd ondertekend door Dr. Spyridon Economou, voorzitter van CRES en de heer Stephan Windels, CEO van EOLY Energy.Het Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), het nationale instituut voor hernieuwbare energie in Griekenland, en de Belgische ontwikkelaar en investeerder van hernieuwbare energie EOLY Energy (onderdeel van VIRYA ENERGY), komen overeen om binnen hun institutionele en zakelijke juridische kader samen te werken aan innovatieve projecten voor hernieuwbare energie in Griekenland. Dit partnerschap heeft tot doel de samenwerking te versterken door middel van gezamenlijke activiteiten in Griekenland, kennis met betrekking tot hernieuwbare energie te bevorderen en concrete initiatieven mede te ontwikkelen met de medewerking van goed ervaren personeel dat werkzaam is op het gebied van wind-, PV- en waterstoftechnologieën.

CRES staat onder toezicht van het ministerie van Milieu en Energie. Het hoofddoel van het CRES is het onderzoek naar en de bevordering van toepassingen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen/rationeel gebruik van energie en energie-efficiëntie op nationaal en internationaal niveau, alsmede de ondersteuning van daarmee verband houdende activiteiten, rekening houdend met de beginselen van duurzame ontwikkeling. CRES is zowel in Griekenland als internationaal dynamisch aanwezig, neemt deel aan innovatieve onderzoeksprojecten en ondersteunt de Griekse regering, de Europese Commissie en niet-Europese landen bij de uitvoering van groene energie- en energie-efficiëntieprojecten.

VIRYA ENERGY is een Belgisch duurzaam energiebedrijf dat actief is in de ontwikkeling, de bouw, de financiering en de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen en zich toespitst op “Fit-for-Purpose” energieoplossingen. VIRYA ENERGY is vastbesloten om wereldwijd de capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie verder te ontwikkelen. VIRYA ENERGY en haar dochterondernemingen Eoly Energy, Parkwind en Eurowatt bezitten en exploiteren meer dan 1 GW aan groene capaciteit en zijn actief in talrijke groene waterstofinitiatieven.

In het licht van wederzijdse ontmoetingen, contacten en besprekingen tussen de vertegenwoordigers van beide organisaties, werd tussen beide partijen overeengekomen om samen te werken door middel van:

1. Ontwikkeling van innoverende projecten op het gebied van hernieuwbare energie, zoals de koolstofvrije maritieme brandstoffen zoals waterstof.
2. Europese oproepen voor onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de Green Deal en de energietransitie.
3. De energie autonome geïsoleerde gemeenschappen, die innovatieve energieopslag en smart grid technologieën incorporeren.

CRES en Eoly Energy geloven sterk in hun aanstaande samenwerking om waarde te creëren voor beide partijen en de maatschappij door middel van innovatieve projecten, met het oog op duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

Perscontacten

CRES: Mevr. Athina Paralika

VIRYA ENERGY: Vedran Horvath

Eoly Energy: Pauline Dijon

De inwoners van Lessen, Silly en At worden uitgenodigd om te investeren in lokale groene energie

De bouw van de nieuwe windturbines in Ollignies is in volle gang. Eoly Coöperatie start de kapitaalophaling en nodigt de inwoners van Ollignies uit om mede-aandeelhouders te worden van één van de 5 windturbines in Ollignies.

De werkzaamheden voor het nieuwe windmolenpark van Eoly Energy in Lessines-Silly (5 windturbines) zijn begonnen.
Eoly Cooperatie wordt eigenaar van één van de turbines en zal vanaf 1 april een kapitaalsophaling organiseren. Zoals gebruikelijk biedt Eoly Cooperatie buurtbewoners voorrang bij inschrijving gedurende (1) maand. Voor dit windmolenpark betekent dat de bewoners van Lessen, Silly & At. Vanaf 1 mei zal de kapitaalophaling openstaan voor het grote publiek.

Er zullen informatievergaderingen worden georganiseerd om de details van deze deelneming toe te lichten. De vorige deelname heeft veel mensen overtuigd.

Het is niet de eerste keer dat Eoly Cooperatie kapitaal aantrekt. In 2017 hebben ongeveer 1 200 coöperanten geïnvesteerd in een windturbine in Halle en in 2020 hebben meer dan 1 100 nieuwe coöperanten zich aansluiten bij het project in Rebaix. Op die manier nemen zij deel aan de energietransitie van morgen.  In ruil daarvoor hebben zij medezeggenschap in de jaarlijkse algemene vergadering en delen zij in de winst van de windturbines.

Informatiebijeenkomsten voor omwonenden
Om alle belangstellenden te informeren zal er op 1 april 2022 vanaf 17.30 uur in Hotel Horizon in Ath een persoonlijke informatievergadering worden gehouden.

Op 4 april zal een digitale sessie worden georganiseerd. Het doel is om het concept en de voordelen van de samenwerking en de bijzonderheden van dit project en deze kapitaalophaling toe te lichten.

Interesse? Schrijf u in vóór 27 maart 2022 op https://eoly-energy.com/fr/lessines-silly/ of telefonisch op 02 388 01 20, om uw aanwezigheid te bevestigen of om de link naar de digitale sessie te ontvangen.

Over het project van Ollignies

De eerste windturbine is operationeel sinds december 2016. Het bevoorraadt rechtstreeks het distributiecentrum van de Groep Colruyt. Met de overige 5 windturbines in aanbouw zullen wij ongeveer 20.000 MWh meer per jaar produceren.

Over Eoly Coöperatie
Eoly Coöperatie is opgericht in 2016. Eoly Coöperatie werkt nauw samen met Eoly Energy bij de bouw en de exploitatie van de windturbines en investeert zo samen in windenergieprojecten in België. Omwonenden worden in de eerste plaats uitgenodigd om mee te werken. Het gaat hier niet om een financieel model, maar om een directe deelname aan de projecten.

Over Eoly Energy
Eoly Energy is een producent van hernieuwbare energie. Wij investeren al sinds 1999 in windenergieprojecten op het vasteland. De eerste projecten werden gerealiseerd binnen de Groep Colruyt. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet alleen belangrijk is te investeren in duurzame productiecapaciteit, maar ook in manieren om zoveel mogelijk duurzame energie in het energiesysteem te houden. Daarom heeft Eoly Energy sinds 2010 expertise ontwikkeld in waterstoftechnologie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij binnen een generatie al onze energie uit hernieuwbare bronnen zullen kunnen halen.

Hyoffwind gaat in zee met John Cockerill en Besix voor de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge

15 februari 2022 – Het Belgisch consortium Hyoffwind heeft een overeenkomst getekend met John Cockerill en Besix voor het ontwerp en de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge. Deze overeenkomst betekent een nieuwe mijlpaal voor Hyoffwind, dat een belangrijke pioniersrol vervult in lijn met de Vlaamse, Belgische en Europese waterstofstrategie.

Een samenwerking tussen partners doorheen de hele energieketen

Het Hyoffwind project wordt ontwikkeld door een consortium met activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het consortium bestaat uit Virya Energy (productie en commercialisatie van hernieuwbare energie) en Fluxys (vervoer van groene molecules), en beoogt de ontwikkeling van een power-to-gas installatie die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

Groene waterstof is een cruciale bouwsteen voor een economie op basis van hernieuwbare energie, aangezien het kan worden gebruikt als grondstof voor industriële processen en voor een waaier aan mobiliteitstoepassingen. Hyoffwind zal daarnaast een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en het evenwicht van het energie-systeem, door een effectieve oplossing te bieden voor de toegenomen variabiliteit afkomstig van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Mijlpalen

Fluxys en Virya Energy hebben de krachten gebundeld in 2018 om de duurzaamheid van het energielandschap in België en Europa te versterken. In een eerste fase, zal het geplande project bestaan uit een installatie die 25MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, maar in tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100MW.

Volgend op de uitkomst van de haalbaarheidsstudie, die uitgevoerd werd met de steun van het Federale Energietransitiefonds, werd een aanbestedingsproces opgestart met verschillende partijen. Met de keuze voor John Cockerill en BESIX als technologie partner, en als partner voor het ontwerp en de realisatie, is een volgende belangrijke stap gezet door het consortium. De vergunningsaanvraag werd eind 2021 opgestart en het consortium verwacht een vergunning tegen midden 2022. De finale investeringsbeslissing, die ook onderhevig is aan de toekenning van subsidies door de Vlaamse Overheid in het kader van het relance-plan, zal worden genomen in de loop van 2022

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondersteunt het project sinds 2020, want het project past perfect binnen de Vlaamse waterstof strategie. Zo kende de Vlaamse Regering reeds in 2020 strategische ecologiesteun van 8 miljoen euro toe aan Hyoffwind. Bijkomend wordt door minister Crevits nog eens  in 23 miljoen euro voorzien binnen het Vlaamse relanceplan via de Europese IPCEI-oproep, waarvan nu de eerste reeks projecten moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Vlaams minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Hyoffwind is een van de projecten die Vlaanderen heeft ingediend in de Europese IPCEI-oproep in verband met waterstof. We hebben de ambitie om  koploper  te worden in duurzame waterstof, het is dan ook positief dat het consortium de volgende stappen heeft gezet voor een eerste productie-eenheid voor groene waterstof in de haven van Zeebrugge. Het zorgt niet enkel voor de productie van duurzame waterstof, maar zo kunnen de bedrijven ook kennis en expertise opbouwen rond deze duurzame technologie, kennis die we dan later ook kunnen exporteren naar andere landen. Met de Vlaamse overheid ondersteunen we dan ook graag dit pioniersproject.”

Naar een waterstof economie in België en Europa

Dit pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstof-infrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstof strategie door een eerste stap te zetten richting de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

Paul Tummers, CEO van Virya Energy: “Met Hyoffwind gaan we de volgende fase in van de overgang naar doelmatigere bronnen van groene energie door de start van een bevoorradingsketen voor groen waterstof mogelijk te maken. De beschikbaarheid van schoon waterstof zal sectoren als vervoer en logistiek koolstofvrijer maken. Door de partnerschappen met John Cockerill en BESIX beschikken we over de volledige kennis en ervaring om een van de eerste belangrijke bouwstenen te worden ter ondersteuning van de Europese waterstofstrategie. Bij Virya Energy zien we de ontwikkeling van groen waterstof als een cruciaal element in de richting van een dienstenaanbod voor groene energie van begin tot einde.”

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “Als infrastructuurbedrijf geven we vorm aan het toekomstige energiesysteem door onder andere groen waterstof, een koolstofneutrale energiedrager, te vervoeren in ons vervoersnet. We willen een actieve speler zijn van de energietransitie in België met als doel van ons land een invoer- en transithub te maken in een pan-Europese waterstofbackbone. Samen met onze partners zijn we ervan overtuigd dat het project Hyoffwind hiertoe een aanzienlijke bijdrage kan leveren, want het heeft het potentieel om een waterstofeconomie in ons land te helpen in gang te zetten.”

Jean-Luc Maurange, CEO van John Cockerill: “Met onze partner BESIX zijn we vereerd dat Virya Energy en Fluxys ons hebben geselecteerd voor dit historische pioniersproject voor groen waterstof. Als ‘s werelds toonaangevende ontwerper en fabrikant van alkalische elektrolytische cellen met een hoge capaciteit zet John Cockerill zich helemaal in voor de energietransitie. Met ons snelgroeiende team van waterstofexperts in België en Frankrijk streven we ernaar continu innovatieve technologische oplossingen te ontwikkelen. Dit project beantwoordt echt aan de behoeften van onze tijd. Het is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen klimaatverandering.”

Pierre Sironval, adjunct CEO van BESIX-groep: “Hyoffwind is een toonaangevend project voor groen waterstof in Europa. Hieraan verleent BESIX enerzijds de elektromechanische expertise van zijn dochteronderneming BESIX Environment voor het ontwerp, de uitvoering en de indienststelling van de installatie en anderzijds onze capaciteiten voor de bouw van complexe industrieprojecten. Zoals de samenwerking van onze bouwteams de afgelopen maanden heeft aangetoond, is de multidisciplinaire expertise van BESIX uitgebreid betrokken bij de creatie, samen met John Cockerill en Hyoffwind, van de oplossingen die van dit project een succes en een voorbeeld voor de decarbonisering van onze economieën zullen maken.

Hyoffwind hydrogen plant

Over Hyoffwind

Hyoffwind is een project met als doel een productie-installatie voor groen waterstof op industriële schaal van 25 MW te bouwen en te exploiteren in Zeebrugge. De partnerschap van Fluxys en Virya Energy dateert van de in 2018 gestarte haalbaarheidsstudie. Met de installatie voor groen waterstof kunnen verschillende toepassingen koolstofvrijer worden gemaakt door het bieden van een schone brandstof, een duurzame grondstof voor industrie en eenenergieopslagoplossing die zijn geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen.
De installatie, die kan worden opgeschaald tot 100 MW in een later stadium, kan een sleutelonderdeel worden van een snel opkomend productie- en distributienet voor waterstof ter ondersteuning van zowel de Belgische als de Europese
waterstofstrategieën.

Over Virya Energy

Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen. De Colruyt-groep en haar meerderheidsaandeelhouder Korys hebben Virya Energy eind 2019 opgericht. Vandaag bezit Virya Energy 100% aandelen in
Parkwind, Eurowatt, Eoly Energy en Sanchore.  Virya Energy zal
capaciteiten voor de opwekking van hernieuwbare energie verder ontwikkelen en diensten verlenen over de hele waardeketen van oplossingen van duurzame energie, waaronder opslag. Virya Energy en zijn dochterondernemingen zijn gevestigd in België, zijn eigenaar en beheerder van 1 GW aan wereldwijde productie capaciteit voor groene energie en zijn actief in meerdere initiatieven voor groen waterstof.

Over Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke energie-infrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.300 personeelsleden
actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Met zijn verbonden ondernemingen over heel de wereld exploiteert Fluxys 12.000 kilometer leidingen en terminals voor vloeibaar aardgas met een gezamenlijke jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 29 miljard kubieke meter. Een van de
dochterondernemingen van Fluxys is Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext), de eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas in België. Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise

engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Over John Cockerill

John Cockeril  is een wereldwijde speler in de energietransitie. Met meer dan 200 jaar ervaring in energie en industrie ontwikkelt het innovatieve technologische oplossingen die bijdragen tot de decarbonisering van menselijke activiteiten, of het nu gaat om
de ontwikkeling van nieuwe elektriciteitsopwekkingscapaciteit uit hernieuwbare
energiebronnen, de opslag van groene stroom of de verbetering van de
energie-efficiëntie van bestaande elektriciteitscentrales en industrieel
materieel. Het past zijn technologieën en expertise aan –
warmterecuperatieketels voor stoom- en gascentrales, productie-, opslag- en
distributie-eenheden voor groen waterstof, collectors voor geconcentreerde
zonne-energiecentrales, geïntegreerde productie-, opslag- en beheereenheden
voor groene stroom, industriële ketels, onderhoud van windturbines en
waterkrachtinstallaties, nucleaire afsluiters en automatisering van industriële
processen – aan de specifieke behoeften van zijn energie- en industrieklanten.
Zo levert John Cockerill zijn technologische bijdrage tot de strijd tegen
klimaatverandering.

Over BESIX

BESIX is een toonaangevende Belgische groep die is gevestigd in Brussel
en actief is in 25 landen en op 5 continenten in bouw, vastgoedontwikkeling en
concessies. Het is actief sinds 1909 en tot zijn iconische verwezenlijkingen
behoort de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld. Dankzij het
ingenieursdepartement van de groep kan BESIX complexe en unieke projecten
uitvoeren, meer bepaald op vlak van technische en ecologische aspecten.

De dochteronderneming
BESIX Environment is gespecialiseerd in elektromechanica en het ontwerp, de
techniek, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van geavanceerde
milieu-installaties, waaronder waterbehandeling en -hergebruik, afvalverwerking
en duurzame energie.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Virya Energy

Vedran Horvat

+32 (0)471 63 82 01

Vedran.Horvat@virya-energy.com

 

Fluxys

Laurent Remy

+32 (0)2 282 7450

Laurent.Remy@fluxys.com

 

John Cockerill

Caroline Crevecoeur

+32 (0)475 30 20 09

caroline.crevecoeur@johncockerill.com

BESIX
+32 (0)2 402 62 11

communication@besix.com

Eoly Energy recupereert steenslag Rebaix voor nieuw project in Ollignies

20210520_110402

Begin 2021 finaliseerden we ons windturbinepark in het Henegouwse Rebaix, waar op landbouwterreinen naast de autosnelweg A8-E429 sinds begin dit jaar drie windturbines de nodige kWh aan groene stroom produceren. In plaats van de steenslag die vrijkwam bij de opbouw van het park terug naar de leverancier te sturen, maakten we de duurzame keuze om deze te recupereren in een nieuw project: het windturbinepark in Ollignies. Maar liefst 5148 m³ aan grind werd voor recuperatie naar deze deelgemeente van de Waalse stad Lessen getransporteerd – een korte afstand van 12,8 km die ook een besparing van transportkilometers betekent. Concreet: een bezuiniging van maar liefst 3445 liter brandstof, ofwel 267 autoritten van Brussel naar Parijs en terug met een stadswagen.

 

In september 2021 starten wij in Ollignies met de wegeniswerken en exact een jaar later zullen er vijf turbines mee hun bijdrage leveren aan een schoner en groener energielandschap. De steenslag wordt er gebruikt voor de aanleg van toegangswegen en de bouw van platformen. Een windturbine staat namelijk niet volledig op het land zelf, maar net voorbij een oppervlakte met grind – als platform voor eventuele herstellingswerken aan een van de wieken. Er is voldoende steenslag beschikbaar om twee van de vijf turbines in Ollignies (WT1 en WT2) van zo’n platform te voorzien. Deze twee platformen werden reeds aangelegd. De rest van het grind wordt opgeslagen voor de bouw van de andere platformen en toegangswegen voor de drie turbines ten noorden van de snelweg.

Recuperatie in cijfers

  • Volume: 5148 m³ = 303 vrachtwagens van 17 m³
  • Platformen: 2
  • Afstand voor transport: 12,8 km = 72% aan kilometerbesparing
  • Bespaarde brandstof: 3445 liter = 267 ritten Brussel-Parijs en terug
20210520_110800

Eoly wil klimaatdoelstelling ondersteunen met groen energieproject in Zele

Halle, 27 november 2019 – Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group plant de bouw van een windturbine op de industriezone in Zele. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 2.500 gezinnen en zal zo bijdragen aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly organiseert op donderdag 28 november een informatiemoment waarop omwonenden en geïnteresseerden alle details over het project kunnen vernemen en op een constructieve manier correcte informatie en duidelijkheid kunnen krijgen over aspecten zoals geluid en slagschaduw. Eoly wil, naast de investering in de windturbine te Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio – omwonenden worden uitgenodigd om mee suggesties te doen tijdens de informatieavond.

Keuze van de locatie: midden in industriegebied

Het project is voorzien bij het bedrijf Renika, gelegen aan de Dommekensstraat te Zele. Deze locatie bevindt zich midden in industriegebied met weinig bewoning in de directe omgeving en op ruime afstand van woongebied.

De nieuwe turbine wordt gebundeld met de industriezone en enkele hoogspanningsmasten en sluit aan bij de drie bestaande windturbines. Daarnaast voldoet de gekozen inplanting ook aan de criteria uit de Vlaamse Omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines’ en stemt deze overeen met de meest geschikte zones volgens het Windplan van de provincie Oost-Vlaanderen.

De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt.

project-zele

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd

De wet (Vlarem-regelgeving) heeft een bepaald toegestaan volume slagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly investeert extra in haar turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw op een voortdurende manier monitort en alle stilstanden logt. “Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat we de wetgeving ter harte nemen, en wordt slagschaduw tot een minimum beperkt”, geeft Stephan Windels, Business Unit Manager van Eoly aan.

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ’s nachts respecteren – dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving. In woongebied op minder dan 500 meter van industrie bedraagt het geluid ’s nachts maximaal 43 dB(A) en overdag maximaal 48 dB(A).

Tegemoetkomen aan reductie CO2-uitstoot via groene (wind)energie

De verwachte energieproductie van de turbine komt overeen met het jaarlijks verbruik van 2.500 gezinnen. De opgewekte groene stroom zal in eerste instantie ter plaatse door het bedrijf Renika rechtstreeks verbruikt worden. De rest van de stroom zal op het net geïnjecteerd worden.

Eoly is een groene energieproducent en –leverancier, die ook sterk inzet op innovatie en het onderzoek naar alternatieven en nieuwe technieken zoals het gebruik van waterstof. Eoly stelt dan ook zijn expertise en ervaring voor dit energieproject ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. De groene energieproducent en –leverancier baat in België op dit moment 14 windturbines op land uit, naast heel wat zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Op die manier wil Eoly een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

Mee denken over duurzame projecten in de buurt: samen bereiken we meer

Eoly neemt zelf het initiatief om de burgers te informeren over het project en organiseert op 28 november een infomarkt in de parochiezaal in de Van Der Moerenstraat te Zele. Het project wordt er voorgesteld aan de hand van kaarten en fotosimulaties.

Geïnteresseerde en/of bezorgde omwonenden kunnen op deze infomarkt met al hun vragen terecht bij de experten, die op constructieve manier de dialoog willen aangaan. Stephan Windels vult aan: “We vinden het heel belangrijk om de mensen correct en transparant te informeren en zijn steeds bereid om in dialoog te gaan. De experts van Eoly staan daarom klaar om de vragen van de buurtbewoners te beantwoorden. De infomarkt is doorlopend open van 17u tot 20u”.

Eoly wil, naast de investering in de windturbine te Zele, ook investeren in landschapsinrichting en duurzame projecten in de regio (aanleg van wandel- en fietspaden, natuurontwikkeling, aanplanting van bomen en hagen, boomgaard, park, speeltuin…). Het uitwerken van een lespakket over duurzame energie voor de lokale basisscholen behoort ook tot de mogelijkheden.

Op de infomarkt zal er ook een ideeënbus staan waarin buurtbewoners hun creatief idee of voorstel kunnen meegeven, omdat wij geloven dat wij samen meer kunnen bereiken in de strijd tegen de klimaatverandering. “Eoly wil de mensen uit de omgeving op die manier sterker bij het project betrekken en een bijdrage aan de verfraaiing en het meer duurzaam maken van de omgeving leveren. Wij willen graag constructieve voorstellen in dialoog samen uitwerken. Wie suggesties heeft mag deze nu reeds overmaken aan info@eoly-energy.com”, aldus Stephan Windels van Eoly.

infomarkt Herne-2_794

Kapitaalophaling Eoly Coöperatie in Rebaix is een succes

IMG_1568

Vanaf 15 september 2020 konden inwoners van Ath als eersten intekenen. Sinds 15 oktober kon ook het brede publiek intekenen op dit nieuwe project en mee investeren in de energietransitie.

Ruim voor het einde van de voorziene periode, werd al ingetekend op het volledige kapitaal van 4,35 miljoen €. Dit succes sterkt ons in de overtuiging dat meer en meer mensen de ontwikkeling van hernieuwbare energie persoonlijk willen steunen. Een belangrijk maatschappelijk signaal.

Eerdere participatie heeft veel mensen overtuigd

Dit is niet de eerste keer dat Eoly Coöperatie een kapitaalophaling organiseert. In 2017 investeerden maar liefst 1.200 coöperanten in een windturbine in Halle. Zo dragen ze bij aan de verduurzaming van hun omgeving en profiteren ze elk jaar van een eventueel dividend.

20201208_134110